Vul uw zoekopdracht in

PRIVACY

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert Wyckzorg Twente het privacyreglement

 

Dit privacy reglement is aangemeld bij het College bescherming Persoonsgegevens. Al uw rechten zijn in dit document vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Algemeen

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor een uitdrukkelijk omschreven doel en het doel moet gerechtvaardigd zijn.

 

Het verwerken van de gegevens mag alleen gebeuren als het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of verkregen. Hiervoor zijn geen harde regels te geven, maar de volgende factoren zijn hierbij van belang:

• In hoeverre is het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld verwant aan het doel van de verdere verwerking.

• De aard van de gegevens (hoe gevoelig zijn de gegevens).

• De gevolgen van de gegevensverwerking voor de betrokkenen.

• De manier waarop de gegevens zijn verkregen en de mate waarin passende waarborgen voor de betrokkene zijn genomen.

 

Bovendien mag de verwerking plaatsvinden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 

• Degene wiens gegevens worden verwerkt heeft hiervoor toestemming gegeven. • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor handeling die op verzoek van betrokkenen worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst.

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

• De verwerking is noodzakelijk vanwege een vitaal belang van betrokkene.

• De verwerking is noodzakelijk voor een goede invulling van een publiekrechtelijke taak.

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtelijk belang tenzij het belang van de betrokkene zwaarder weegt.

 

Bij Wyckzorg Twente

Grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens zijn:

 

• Betrokkene moet hebben ingestemd met de verwerking van zijn gegevens

• Toestemming is gericht op het behalen van het doel

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht - Adresgegevens

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

IVT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- je te kunnen mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

- het afhandelen van jouw betaling

- het verzenden van onze nieuwsbrief

- het verzenden van onze nieuwjaarswens

- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens.    

 

Met het aangaan van een traject bij Wyckzorg Twente stemt de klant in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens. Hierbij bepaalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens dat deze persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze zijn bestemd. Praktische invulling hieraan geven wij onder meer door de papieren dossiers in fysiek afsluitbare ruimten te bewaren (zowel kamers als kasten) en onze digitale klantenbestanden waar alleen medewerkers van Wyckzorg Twente toegang toe hebben. Voorts geeft de wet het recht aan betrokkene om de opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.  

 

Wyckzorg Twente bewaart de verzamelde gegevens voor de afgesproken duur van het doel plus twee kalenderjaren, met dien verstande dat gegevens die vallen onder een wettelijke bewaarplicht in elk geval voor een totale periode van tien jaar worden bewaard.

 

Wyckzorg Twente verplicht zich tot de geheimhouding van de persoonsgegevens, tenzij een wettelijke voorschrift ons verplicht om deze persoonsgegevens door te geven. Als om andere redenen dan wettelijk voorschrift gegevens van derden worden opgevraagd dan zullen deze alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van betrokkenen worden afgegeven.

 

Wyckzorg Twente  verzamelt alleen die gegevens die belangrijk zijn voor het goed doen verlopen van de opdracht. De klant mag te allen tijde de toekenning intrekken.Wyckzorg Twente zorgt ervoor dat de gegevens voldoende en adequaat verwerkt worden voor het doel en zal alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. De gegevens die Wyckzorg Twente verwerkt zijn derhalve: niet bovenmatig, toereikend en ter zake dienend.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

(function(c,d){"JUri"in d||(d.JUri="https://wyckzorgtwente.nl/");c.addEventListener("click",function(a){var b=a.target?a.target.closest('[class*="ba-click-lightbox-form-"], [href*="ba-click-lightbox-form-"]'):null;if(b){a.preventDefault();if("pending"==b.clicked)return!1;b.clicked="pending";"formsAppClk"in window?formsAppClk.click(b):(a=document.createElement("script"),a.src=JUri+"components/com_baforms/assets/js/click-trigger.js",a.onload=function(){formsAppClk.click(b)}, c.head.append(a))}})})(document,window);
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.